Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dziedziczy przy braku testamentu część 1

2021-07-08
Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dziedziczy przy braku testamentu część 1

Z chwilą śmierci spadkodawcy, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Przy czym, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, co z kolei nasuwa pytanie, kto dziedziczy w takiej sytuacji?

Kolejność powołania spadkobierców do spadku wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 931 i następne). W pierwszej kolejności do spadku powoływane są dzieci oraz małżonek spadkodawcy i dziedziczą oni w częściach równych, a część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (cały spadek natomiast przypada małżonkowi spadkodawcy w sytuacji, gdy nie ma zstępnych spadkodawcy, brakuje również jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych).

Jeżeli dzieci spadkodawcy nie żyją, udział spadkowy im przypadający przechodzi na ich dzieci w częściach równych – powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. W przypadku braku zstępnych, do dziedziczenia z ustawy powołani zostają małżonek i rodzice spadkodawcy. Jeżeli jednak nie ma ani zstępnych ani małżonka cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych (a gdy jeden, bądź oboje rodziców nie dożyło do otwarcia spadku dany udział spadkowy przypada rodzeństwu spadkodawcy - w częściach równych). W sytuacji natomiast, gdy którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

W kolejnym poście zostaną rozpisane pozostałe przypadki związane z dziedziczeniem ustawowym.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności