Usługi

+
Prawo cywilne

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Uczestniczymy i reprezentujemy ich na etapie postępowania przedsądowego, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę;
 • o odszkodowanie/zadośćuczynienie (związane m.in. z wypadkami samochodowymi, błędami medycznymi);
 • o zasiedzenie;
 • o ustanowienie służebności;
 • związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy;
 • związanych z niedozwolonymi postanowieniami umownymi i innymi.

Sporządzamy i weryfikujemy umowy. Uczestniczymy i prowadzimy mediacje.

+
Prawo spadkowe

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy i uczestniczymy w szczególności w postępowaniach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • unieważnienie testamentu;
 • dział spadku;
 • zachowek i inne. 

+
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomagamy w dochodzeniu i zachowaniu przysługujących im praw, reprezentujemy ich na etapie postępowania przedsądowego oraz przed sądem. Prowadzimy i uczestniczymy w szczególności postępowaniach o:

 • rozwód;
 • alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustalenie pochodzenia dziecka;
 • władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem;
 • ubezwłasnowolnienie i inne.

Uczestniczymy i prowadzimy mediacje.

+
Prawo pracy

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa pracy. Pomagamy w dochodzeniu i zachowaniu przysługujących im praw, reprezentujemy ich na etapie postępowania przedsądowego oraz przed sądem. Prowadzimy i uczestniczymy w szczególności w postępowaniach:

 • z zakresu sporów dotyczących stosunku pracy (rozwiązania umowy, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzul zakazu konkurencji, klauzul poufności);
 • o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę;
 • dotyczących odszkodowań za wypadki przy pracy;
 • połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
 • związanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji pracowniczej i innych.

Uczestniczymy i prowadzimy mediacje.

+
Prawo gospodarcze i handlowe

Prowadzimy doradztwo prawne w przedmiocie prawa gospodarczego i handlowego. Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek handlowych we wszystkich problemach prawnych jakie pojawiają się w prowadzonej przez nich działalności. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Doradzamy w szczególności w zakresie:

 • windykacji należności;
 • sporządzania/negocjowania umów;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy;
 • zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych - sporządzanie projektów umów, aktów założycielskich, statutów, wewnętrznych regulaminów;
 • obsługi zgromadzeń wspólników, przygotowania dokumentów organów spółek, postępowania w zakresie aktualizacji wpisów w KRS;
 • bieżącego doradztwa prawnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującego m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych;
 • przekształcania, łączenia, podziału, rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych i innych;

Uczestniczymy i prowadzimy mediacje.

+
Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami. Sporządzamy w szczególności:

 • odwołania od decyzji organów administracji;
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych;
 • skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

+
Upadłość konsumencka

Pomagamy Klientom w postępowaniu upadłościowym. Nasze usługi obejmują m.in. przeprowadzenie analizy sytuacji prawno – finansowej osoby fizycznej planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentację Klienta przed syndykiem czy reprezentację w sądzie.

© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności