Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy Państwu omówienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe i podstawowych Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności Państwa danych oraz zabezpieczenia je przed dostępem osób nieuprawnionych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pisemnie, pod adresem: ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn;
 • mailowo, pod adresem: biuro@jszczepanska.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • w celu udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Państwa oraz kontaktowanie się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu zawarcia i wykonania z Państwem umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 • w celu kontaktowanie się z Państwem w sprawach bieżących w zakresie wykonywania umów zawartych między Administratorem a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (m.in. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi informatyczne, usługi kadrowo-płacowe, podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu usług doradztwa prawnego) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.jszczepanska.pl, gromadzi następujące Państwa dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Wykorzystując formularz mogą Państwo podać również inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Wypełniając i wysyłając nam formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam skontaktowanie się z Państwem.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na wysłane zapytanie, w tym przedstawienia Państwu oferty Kancelarii i umożliwienia Państwu uzyskania informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług.

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane te przestaną być przetwarzane, chyba że zostanie wykazane, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych).

W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

BRAK PROFILOWANIA

Państwa dane osobowe nie będą profilowane. Nie będziemy również podejmować w stosunku do osób, które się z nami kontaktują, decyzji w sposób zautomatyzowany.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.jszczepanska.pl.

© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt