Mediacje

Mediacja - czym jest

Mediacja to rosnąca w siłę metoda rozwiązywania sporów, polegająca na dobrowolnej i poufnej rozmowie stron pozostających ze sobą w sporze, przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny i da się wyraźnie zauważyć jego rosnącą popularność, jako sposób na polubowne rozwiązanie sporów.
Rozmowa stron, w obecności doświadczonego mediatora, to alternatywa dla drogi sądowej.

Zalety mediacji

Podstawową zaletą mediacji jest jej skuteczność i wysoka trwałość samodzielnie wypracowanych rozwiązań. Spisywane ugody są dla obydwu stron satysfakcjonujące, ponieważ odwołują się do tego, jak same strony definiują sprawiedliwość oraz uwzględniają ich potrzeby. To strony mediacji decydują o jej przebiegu. Mediator jedynie wspomaga komunikację między uczestnikami. Daje to stronom poczucie sprawczości i godności.

Mediacja pozwala ponadto na otwartą i uczciwą wymianę informacji z uwzględnieniem wspólnie ustalonych przez strony reguł. Co ważne, jeśli chodzi o sprawy związane m.in. z rozwodem bądź separacją, mediacja nie zamyka drzwi do pojednania. Dzięki uczestnictwie w mediacji spada napięcie i wrogość między stronami. Jest to niezwykle ważny element podczas tworzenia nowych relacji partnerskich osób, które posiadają wspólne potomstwo. Mediacja nie szuka osoby, która jest winna danej sytuacji. Jest ukierunkowana na znalezienie wspólnego rozwiązania, satysfakcjonującego obydwie strony.

Proces mediacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb jej uczestników. Jest mniej ograniczona i sformalizowana, a przy tym bardziej elastyczna i prowadzona w bardziej osobistej atmosferze niż postępowanie sądowe. Dodatkową zaletą mediacji jest jej niższy koszt, w porównaniu do drogi sądowej. Mediacja pozwala na głębsze zrozumienie emocji i potrzeb zarówno drugiej strony jak i własnych. Dzięki temu porozumienie wypracowane w trakcie mediacji jest bardziej trwałe w przyszłości. [Opracowano na podstawie „Mediacje rodzinne” Agata Gójska].

Kiedy sprawa może trafić do mediacji

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji może nastąpić w formie:

 • mediacji sądowej - kiedy spór między stronami zawisł już przed sądem i na podstawie postanowienia sądu sprawa jest kierowana do mediacji;
 • mediacji pozasądowej - jeszcze przed wejściem na drogę postępowania sądowego, kiedy strony z własnej inicjatywy decydują się na ten sposób rozwiązania sporu.

Mediacja - ile kosztuje
Na koszty mediacji składają się wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji.
Koszty mediacji rozkładają się zwykle po połowie między stronami postępowania, chyba że ustalą one inny sposób ich podziału.

Kancelaria prowadzi mediacje z zakresu spraw wynikających z:

+
PRAWA CYWILNEGO

Przedmiot mediacji dotyczyć może w szczególności:

 • roszczeń finansowych;
 • nienależytego wykonania umowy;
 • spraw odszkodowawczych;
 • działu spadku;
 • zniesienia współwłasności.

+
PRAWA RODZINNEGO

Przedmiot mediacji dotyczyć może w szczególności:

 • spraw finansowo-majątkowych;
 • podziału majątku;
 • spraw wychowawczo-poglądowych;
 • podziału obowiązków;
 • sposobu wychowania dzieci;
 • gospodarowania budżetem domowym;
 • formy i zakresu opieki nad innym członkami rodziny (np. osobami starszymi, chorymi);
 • rozstania;
 • opieki rodzicielskiej;
 • zmiany struktury rodziny;
 • pozostałych spraw wymagających wspólnych ustaleń.

+
PRAWA GOSPODARCZEGO

Przedmiot mediacji dotyczyć może w szczególności:

 • roszczeń finansowych;
 • niewywiązania się z warunków umowy przez jedną ze stron;
 • rozbieżności w zakresie interpretacji zapisów umowy;
 • nieterminowych warunków spłaty należności;
 • naruszenia praw autorskich.

+
SPRAW PRACOWNICZYCH

Przedmiot mediacji dotyczyć może w szczególności:

 • spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;
 • spraw dotyczących przepracowanych nadgodzin;
 • mobbingu lub dyskryminacji;
 • konfliktów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
 • konfliktów w zespole pracowników;
 • sporów zbiorowych.

© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności