Aktualności

Wesołych świąt!
2021-12-21

Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości, radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane i przyniesie odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dziedziczy przy braku testamentu część 1
2021-07-08

Z chwilą śmierci spadkodawcy, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Przy czym, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, co z kolei nasuwa pytanie, kto dziedziczy w takiej sytuacji?

Kara za posiadanie narkotyków
2021-06-17

W Polsce, co do zasady, posiadanie każdego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych jest karalne. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?
2021-06-10

Zasadą jest, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kiedy rodzice dziecka się rozstają, pojawia się często pytanie, jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko.

Obrona konieczna w polskim prawie karnym.
2021-05-27

Obrona konieczna należy do najstarszych instytucji prawa karnego, jest ona jednym z kontratypów, czyli jedną z kodeksowych możliwości wyłączających bezprawność czynu zabronionego, a przez to i przestępności czynu.

Jak znieść współwłasność?
2021-05-20

Współwłasność występuje wtedy, gdy więcej niż jedna osoba jest właścicielem jednej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości. W przypadku takim, każdy ze właścicieli ma prawo korzystać z danej rzeczy w ściśle określony sposób, ale nie może nią samodzielnie rozporządzać. Współwłasność może stwarzać duże problemy, szczególnie w sytuacji, gdy właściciele nie są zgodni co do tego, w jaki sposób ma ona być zarządzana.

Kiedy można unieważnić małżeństwo?
2021-05-13

Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo może być unieważnione wyrokiem sądu. Wyrok taki zostanie wydany jedynie wtedy, gdy zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki, które występowały w chwili zawarcia małżeństwa, z wyjątkami.

Jak nie odziedziczyć długów?
2021-04-22

Spadek nie zawsze oznacza dobrą wiadomość, dzieje się tak gdy zmarły członek rodziny zostawia po sobie długi, które przekraczają wartość spadku. W sytuacji takiej rodzi się pytanie: czy spadkobierca musi ponieść odpowiedzialność za długi spadkowe?

Kto i kiedy winien posiadać numer NIP?
2021-04-15

Numer Identyfikacji Podatkowej, w skrócie NIP, to dziesięciocyfrowy kod przyporządkowywany podatnikom w Polsce, nadawany jest on z urzędu lub na wniosek. Każdy numer NIP jest inny i nie może się powielić, a jego cyfry mają określone znaczenie: pierwsze trzy określają kod urzędu skarbowego, w którym został nadany, natomiast dziesiąta cyfra pełni funkcję kontrolną, służącą do weryfikacji poprawności całego numeru. Osoba fizyczna może posiadać tylko jeden NIP.

Wesołych Świąt!
2021-04-01

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?
2021-03-25

Przed zawarciem związku małżeńskiego warto zastanowić się, jak będą wyglądały relacje majątkowe między małżonkami - jeżeli nie zostanie postanowione inaczej, automatycznie obowiązywała będzie ustawowa wspólność majątkowa. Czym jest zatem rozdzielność majątkowa i jak ją ustanowić?

Alimenty po rozwodzie dla małżonka
2021-03-25

Słysząc słowo alimenty najczęściej myślimy o pieniądzach płaconych na utrzymanie dziecka przez byłego partnera lub małżonka, natomiast prawda jest taka, że alimenty mogą również być wypłacane byłemu małżonkowi, jeżeli ten wskutek rozwodu znalazł się w niedostatku, czy też rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jest to jednak zależne od tego czy, oraz który z małżonków został obarczony winą za rozwód oraz czy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu nie wygasł.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności