Jak znieść współwłasność?

2021-05-20
Jak znieść współwłasność?

Współwłasność występuje wtedy, gdy więcej niż jedna osoba jest właścicielem jednej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości. W przypadku takim, każdy ze właścicieli ma prawo korzystać z danej rzeczy w ściśle określony sposób, ale nie może nią samodzielnie rozporządzać. Współwłasność może stwarzać duże problemy, szczególnie w sytuacji, gdy właściciele nie są zgodni co do tego, w jaki sposób ma ona być zarządzana.

W polskim prawie istnieją 2 rodzaje współwłasności: łączna i w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna ma charakter osobisty i bezudziałowy, powstaje ona w wyniku określonych czynności prawnych. Przykładem takiej współwłasności jest wspólność ustawowa małżeńska. Współwłasność w częściach ułamkowych polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje swobodnie swoim udziałem. Zażądać zniesienia takiej współwłasności może każdy ze współwłaścicieli i może to nastąpić na dwa sposoby: na mocy umowy bądź na mocy orzeczenia sądowego.

Do zniesienia współwłasności na mocy umowy stosuje się przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, a u notariusza muszą stawić się wszyscy współwłaściciele osobiście (lub ich pełnomocnicy) i wyrazić zgodę na treść aktu notarialnego.

W sytuacji sądowego zniesienia współwłasności wniosek do Sądu może złożyć każdy ze współwłaścicieli, jak również spadkobierca zmarłego współwłaściciela. We wniosku należy dokładnie określić rzecz, a w przypadku nieruchomości wskazać jej położenia, powierzchnię, części składowe oraz prawa związane z nieruchomością, należy też wskazać proponowany sposób zniesienia współwłasności.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności