Kto i kiedy winien posiadać numer NIP?

2021-04-15
Kto i kiedy winien posiadać numer NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej, w skrócie NIP, to dziesięciocyfrowy kod przyporządkowywany podatnikom w Polsce, nadawany jest on z urzędu lub na wniosek. Każdy numer NIP jest inny i nie może się powielić, a jego cyfry mają określone znaczenie: pierwsze trzy określają kod urzędu skarbowego, w którym został nadany, natomiast dziesiąta cyfra pełni funkcję kontrolną, służącą do weryfikacji poprawności całego numeru. Osoba fizyczna może posiadać tylko jeden NIP.

NIP mają obowiązek posiadać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do CEIDG lub są czynnymi podatnikami podatku VAT, płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami.

Osoba fizyczna, która uzyskuje dochody z umowy o pracę lub umowy zlecenia nie musi posiadać numeru NIP, posługuje się ona identyfikatorem podatkowym, którym jest numer PESEL.

Jak zatem uzyskać NIP?

Osoba fizyczna rozpoczynającą działalność gospodarczą i składająca wniosek o wpis do CEIDG, uzyska numer NIP na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1.

Inaczej wygląda to w przypadku osoby prawnej (niewpisanej do KRS) lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, czy spółki cywilnej – w celu uzyskania NIP składają one wniosek NIP-2.

Podmioty wpisane do KRS, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, czy spółki komandytowe, uzyskują NIP automatycznie, po dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Podatników danych przekazanych z KRS.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności