Obrona konieczna w polskim prawie karnym.

2021-05-27
Obrona konieczna w polskim prawie karnym.

Obrona konieczna należy do najstarszych instytucji prawa karnego, jest ona jednym z kontratypów, czyli jedną z kodeksowych możliwości wyłączających bezprawność czynu zabronionego, a przez to i przestępności czynu.

Zagadnienie obrony koniecznej uregulowane jest w art. 25 Kodeksu karnego. Stanowi on, że osoba, która działa w obronie koniecznej nie popełnia przestępstwa, gdy odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obrona konieczna polega więc na odpieraniu bezprawnego, rzeczywistego i bezpośredniego zamachu. Jej elementami składowymi są zamach i obrona. Zamachem w rozumieniu ww. przepisu jest niebezpieczne zachowanie się człowieka, które narusza lub zmierza do naruszenia cudzych dóbr chronionych prawem.

W razie przekroczenia granic obrony koniecznej w szczególności, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Nie podlega również karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Innymi słowy oznacza to, że karze nie będzie podlegała osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej o ile sposób obrony lub użyte środki nie były niewspółmierne w stosunku do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika. Dodatkowo nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności